گاز سوز کردن غیر مجاز خودروها توسط خود راننده ها در زاهدان و خطرات و حادثه های آن از جمله ...؛ به مدت 1:46