بازتاب رسانه‌ای سفر احمدی نژاد به نیویورک پیروزی منطق ایران بر جنجال سازیها بود ، وی با سخنرانی ....؛ به مدت 3:22