سرقت مجسمه های برنزی تهران به اوج رسید!؛ به مدت 3:05