تصاویری از یک عروسک خوش خنده و با نمک که از شدت خنده غش می کند؛ به مدت 44 ثانیه