این بار گروه فیتیله با شعری زیبا در بیان رسم و رسوماتی که در بعضی از شهر های ایران عزیز وجود دارد ، هنر نمایی می کنند . « تو بعضی از شهرهای ما، رسم‌های خبی هست و زیبا،‌ آخر زمستون هلهله میاد شتابان، بریم با هم،‌بریم با هم » .