گروه سرود شاد فیتیله با شعر زیبایی با عنوان " آرزو " . « آرزو دارم همه درختا زیبا بشن / عید شده و درختا سبز و شکوفا میشن / آرزو دارم همه جا صلح باشه، ‌بازی باشه / دوستی باشه ... .