مولودی خوانی دلنشین در مدح پیامبر اکرم حضرت محمد مصطفی(ص) و تصاویر زیبا از مسجد النبی .