اولین دومینوی حرفه‌ای در ایران با 15 هزار قطعه ، چینش این دومینو 5 روز طول کشید و دارای موضوعاتی مثل ثبت جهانی نوروز ایرانیان و آغاز سال جدید می باشد