نحوه صحیح پاس دادن به پشت مدافعان حریف و غافل گیر کردن مدافعان ، یکی از مؤثرترین روش ها در به ثمر رساندن گی می باشد . در این کلیپ "پاس پشت مدافع" و « پاس یک دو » توسط سلطان پاس ، " دیوید بکهام " ، آموزش داده می شود .