از سری آموزشهای فوتبالِ دیوید بکهام ، در این قسمت آموزش چند شگرد کارساز برای زدن صحیح ضربه نهایی و رسیدن به گل . « نحوه با قدرت زدن ضربه، استفاده درست از تک به تک با دروازه بان و زدن درست ضربه ی سر » .