نماهنگی زیبا در مورد شهدای جنگ تحمیلی ، « نبودي با ما ببيـني كه چه روزگاري داشتــــيم / چه كشيديم و چه ديديم ما بوديم كه جون گذاشتيم / زير رگبار مســلسل ماگذشــتيم از جوونــــــي / آرزو مـــــــــــرد تو دلامون تا كه تو زنده بموني / تو سفر بدرقه ي ماگريه و اشك و دعــــا بود / زير آوار شن و سنگ ناله هامون بــــي صدا بود » .