چهارمین قسمت از مستند «تختگاه هیچ کس» در پرداختن به فرضیه ناتمام بودن و مورد بهره برداری قرار نگرفتن محوطه آپادانای تخت جمشید در دوران هخامنشیبان. « کاخ آپادانا از قدیمی‌ترین کاخ‌های پارسه است. این کاخ که به فرمان داریوش بنا شده‌است، برای برگزاری جشن‌های نوروزی و پذیرش نمایندگان کشورهای وابسته به حضور پادشاه استفاده می‌شده‌است » .