اولین قسمت از برنامه «دیروز، امروز، فردا» با حضور دکتر صباغ زاده با موضوع بررسی پیشرفت های اخیر مرکز ملی علوم و فنون لیزر ایران در تولید لیزرهای صنعتی و جدید .