از سری آموزش های دفاع شخصی ، یک فن و تکنیک زیبا و سریع برای حملاتی که از روبرو به انسان می شود .