گزارش خبر 20:30 : سازمان بازرسی بازرگانی استان تهران این بار به سراغ قالیشویی ها رفته و... .