از سری آموزشهای دفاع شخصی ، در این قسمت تکنیکی دیگر و راحت و مفید برای رهاسازی دست راست که مهاجم در اختیار گرفته و وارد کردن ضربه کاری به او .