کلیپ اعلام خبر افتتاح سامانه آموزشی ازدواج با عنوان "ساج" افتتاح از سوی 20:30 ، ساج که محصول عشق و ارادت و علاقه به جوان ایرانی است، آمده است تا به عنوان یک مشاور، دوست و همراه کلیدهای یک ازدواج آگاهانه، بهنگام و پایدار را با مدد حضرت دوست در اختیار ایشان قرار دهد.برای ورود به این سامانه از آدرس www.saj.ir استفاده نمایید .