دایره آبی قطعه ای کم داشت وشاد نبود. پس به جستجوی گم شده اش راه افتاد. دایره فکر می کند ناقص است ، اما اتفاقی می افتد که پی می برد خلقت او همین بوده . بر اساس نوشته ی سیلور استاین شاعر، نویسنده و کاریکاتوریست .