بخش دوم از مستند «مبادله بزرگ» : مصطفی دیرانی، جواد قصیفی و انور یاسین سه آزاده لبنانی از زندان و شکنجه های اسرائیل می گویند .