بخش چهارم از مستند «مبادله بزرگ» : واکنش ها پس از عملیات اسیر گیری در شبعا ، لبنان خوشحال است ، اسرای لبنانی در زندان های اسرائیل امیدوارندر، مردم اسرائیل وحشت زده و غمگینند، و دولت اسرائیل به مردم دروغ می گوید.