بخش ششم از مستند «مبادله بزرگ» : فشارها در داخل اسرائیل بر دولت بالا می گیرد، انتخابات نزدیک است و ایهود باراک حاضر است بهای بیشتری بپردارد ولی حزب الله نمی پذیرد و همه چیز به دوران شارون محول می شود .