بخش هفتم از مستند « مبادله بزرگ » : مذاکرات به پایان نزدیک می شود ، مبادله دو مرحله ای می شود و طرفین برای مرحله اول به توافق می رسند، زمان برای مبادله بزرگ فرا می رسد و همه خود را آماده می کنند.