"فکر اولیه را بگیرید ، به موضوع تبدیل کنید و با توجه به الگو آنرا ساختار بندی کنید " . سئوالهایی هستند که شما قبل از اقدام به نوشتن فیلمنامه باید آنها را برای خود حل کرده باشید و به آنها پاسخ دهید.