مراعات خانواده حتی در عبادت و تحجد شبانه میرزا علی آقای قاضی .