مولودی دلنشین با صدای گرم نزار القطری « نام تو ذکر نماز عشق است، تو چون شهدی آقای من، بلکه از آن هم شیرین‌تری ... » به مدت زمان 7:16