از فنون دفاع شخصی، اگر حریف از پشت سر هر دو دست را به دور گردن شما حلقه کرد می تونید با این روش از خودتون دفاع کنید و عکس العمل نشون بدین .