برای نوشتن مواردی که مثل نام ماه هاو... بصورت خطی به ترتیب پشت سر یکدیگر می آیند نیازی به نوشتن همه آنها نیست ، با استفاده از یک ویژگی اکسل میتوان این کار را انجام داد ، ببینید .