آموزش نرم افزار کاربردی اکسل، طرز استفاده از دکمه فرمت پینتر برای کپی کردن تنظیمات در یک یا چند سلول .