کلیپی زیبا از تصاویر شهید ارسنجانی به همراه بخش هایی از وصیتنامه و دست نوشته های آن شهید بزرگوار .