مستند "جنایات تاسوکی" پیرامون وقایع 24 اسفند 1384 در جاده زابل به زاهدان در منطقه تاسوکی که گروه "عبدالمالک ریگی" با بستن مسیر 23 تن از مردم غیر نظامی را به طرز وحشتناکی شهید ، 3 تن را مجروح و 7 نفر را ربودند.