قسمتی از مجموعه فناوری رسانه که در مورد تلویزیون دیجیتال و سیستم های دیجیتال در دنیای رسانه ها است.