هیجان،هیجان،هیجان ، حرکات خطرناک با ماشین، سوتیهای مجریان تلویزیونی و صحنه هایی از یک فیلم اکشن .