کلیپی تکان دهنده از تصاویر بمباران های شیمیایی و خسارات و عواقب آن که قلب هر انسان آزاده را به درد می آورد .