نماهنگی با نمام " کتاب خوب " کاری از بچه های فیتیله.« تو خوب و مهربونی، همیشه بهترینی، یک دنیا قصه داری، مثل عسل شیرینی» .