بخش اول از مستند "بازی بی پایان"با موضوع بررسی هیجانات و تاثیرات عاطفی فوتبال بر روی بازیکنان و هواداران .