خبر دستگیری ریگی مانند آوار بر سر هواداران وی خراب شد و هر نوع حمایت از ریگی را تکذیب کردند.