وقتی دزد ناشی باشه به کاهدون میزنه ، گزارش 20:30 از یک جوان 19 ساله برزیلی که برای دزدی از یک رستوران در دوکش مغازه گیر کرد.