دانشگاه خواجه نصیر ، حکایت دنباله دار همایش های غیر ضرور و انتقاد بعد هم درگیری و ...؛ به مدت 1:53