راه و روش صحیح عبادت و اعمال در سخنان گوهر بار آیت الله حق شناس .