«من که از زهر کین،‌به لب رسیده جانم، غریب و خسته تنها، حدیث غم می خوانم، حدیث غم می خوانم» با صدای مداح اهل بیت حاج محمدرضا طاهری.