حمله به پیام فضلی‌زاده روزنامه نگاری که قبلا در روزنامه اصلاح‌طلبان مطلب می نوشت؛ وی هم اکنون در بیمارستان به سر می برد.همراه با مصاحبه ای با ایشان .