نماهنگ "لاله صحرایی" کاری از نوید حداد نسب بهمراه تصاویر زیبایی از طبیعت ." گریه باران، خنده گل، روشنی تابنده گل، عالمی دارد" .