مناجاتی عاشقانه با خداوند بر گرفته از برنامه به سمت خدا. " خداوندا آنچنان که سحر گاهان شب تاریک تر از تاریکی را آرام رام در حقیقت روشن روز پنهان می گردانی ، گرم پنهان کردن تاریکی نفسم ..... "