کلیپی از تک نوازی تار و تنبک اثر استاد فرهنگ شریف همراه با نمایش صحنه هایی زیبا از طبیعت .