بعد از پخش گزارش خارج از گود از رفتار خشونت آمیز دو تیم از لیگ دست دوم تصمیمات جدید کمیته انظباتی برای تنبیه هر دو تیم در نظر گرفته شد .