توضیحات و تصاویری از سابقه و تاریخ پوشش و حجاب و همچنین بررسی حجاب در ادیان الهی .