بارندگی های شدید در جنوب ایتالیا باعث سست شدن زمین و راه افتادن تپه های نزدیک خانه‌های روستایی شد و مردم از ترس جان خود خانه ها را ترک کردند .