این بار مأموران تعزیرات حکومتی به سراغ کارگاه تولید تسمه‌های تقلبی با برچسب اصلی رفتند و این کارگاه ابتدا پلمپ و به 24 میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شد .