بار قاچاق 14 افغانی و 34 پاکستانی در یک کامیون حمل بار از شیراز به مقصد تهران دستگیر شد؛ جالب اینکه همه این مسافران قاچاقی به زبان انگلیسی مسلط بودند .