قسمت اول از برنامه «دیروز، امروز، فردا» با حضور دکتر حسین کچویان عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی و دکتر کوشکی با موضوع معرفی ستاد انقلاب فرهنگی و اعضا آن در سال 1358 ، همراه با تصاویری تاریخی از سخنان حضرت امام خمینی در مورد دانشگاه ها و مصاحبه بنی صدر در این مورد .